Thông tin cá nhân về bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email phải tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ trừ khi luật pháp cho phép, hoặc sự cho phép của bạn được cấp.